PLATFORM – KVKK AYDINLATMA METNİ

İdeanet Bilişim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. (“İdeanet”) olarak, müşterilerimizin hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla kurumsal yazılım çözümlerimizi kullanan müşterilerimizin kişisel verilerinin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Aydınlatma Metni (“Metin”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat (“Mevzuat”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Metin’in amacı, İdeanet projeleri, yazılımları, çözümleri ve bunların web siteleri ile mobil uygulamaların (Hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır.) kullanılması ve işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “İlgili Kişi” olarak anılacaktır) tarafından İdeanet ile paylaşılan veya İdeanet’in, İlgili Kişi’nin Platform’u kullanımı sırasında işlediği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ VE HUKUKİ SEBEBİMİZ NEDİR?

Kişisel verilerinizi, web sitelerimiz üzerinden iletişim, telefonla iletişim ve mail ve diğer yollarla İdeanet, iş ortakları ve ekibine beyan ettiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Platform üzerinden yaptığınız işlemlerin veya Platform üzerinden üye olmanız sırasında verdiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi ve bu kanallar üzerinden işlem yapmanız, Platform üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt, davranışsal hareket ve işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, yazılı, görsel iletişim kanalları ve sosyal medya mecraları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bizlere iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya üyelik formu doldurmanız halinde ve resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi, iade/inceleme süreçlerinize ilişkin kayıtların ilgili evraklara kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz. Topladığımız kişisel bilgileriniz, isim, şirket telefonu ve şirket e-mail adresinizdir. Gerekli olması halinde iletişim kurulacak adres bilgilerinizdir. Bunlar haricinde şahsınıza/kurumunuza ait özel bilgilerinizi ya da başka kişilere/kurumlara ait özel bilgileri paylaşmayınız. Bu bilgilerin paylaşılması halinde tüm mesuliyet paylaşana aittir.

Kişisel verilerinizi;

 • Üyeliğinin kurulması ve üyelik sözleşmesi uyarınca, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,
 • Üyelik kapsamındaki pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza”,
 • Üyelik ve Platform kullanımına ilişkin şüpheli işlemlerin tespiti ve önlenmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, operasyonel süreçlere (stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları) ilişkin çalışmalar ve müşteri ilişkileri süreçlerimize ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
 • Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması”,
 • İlgili kişinin kendisi ve sair kişi ve her türlü ortamlar tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz/işliyoruz. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, üyeliğinize ilişkin açık rızanızı geri çekerek ilgili üyeliğinizi sonlandırabilir, böylelikle açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARMAKTAYIZ?

Kişisel verilerinizi ancak işbu Metin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu kapsamda;

 • Üyeliğiniz, sipariş veya alışverişlerinizle ilgili ürünleri/hizmetleri size ulaştırmak, satış sonrası destek hizmetlerini verebilmek, talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetleri amaçlarıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarıyla (elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek hizmeti sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme ve depo hizmeti verenler gibi) ile, bu firmalar tarafından faaliyetlerin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla aktarılabilir.
 • Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarılabilir.
 • Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına aktarılabilir.
 • Platformdaki ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında tedarikçilerimize aktarılabilir.
 • Ödemelerinizi siteler üzerinden kredi/banka kartı ile yapmanız halinde kredi/banka kartı bilgilerinizi, İdeanet tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarılabilir.
 • İş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ortak müşteri yönetim sistemi kullandığımız bayilere/iş ortaklarımıza aktarılabilir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI NELERDİR?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri:

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, aşağıda belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. İdeanet, söz konusu talepleri incelenip sonuçlandıracaktır. İdeanet’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da İdeanet’in daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: İdeanet Bilişim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi

E-Posta: info@ideanet.com.tr

Telefon: 0212 245 45 46

Adres: Gayrettepe Mah. Fahri Gizden Sok. No: 2/5 Beşiktaş / İstanbul