Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım

İdeanet Logo destek ekibi sunar. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı , 01.Ocak.2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştır.

Yasalaşan BES otomatik katılım uygulaması , işyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulamadır.Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi ve ilgili kişilere belirli şartlar çerçevesinde plandan çıkma imkanı verilmesi esasına dayanmaktadır ve 45 yaş altı çalışanları kapsamaktadır.

BES otomotik katılım uygulaması şirket çalışan sayılarına bağlı ve kademeli olarak 2017 yılında uygulamaya alınmıştır.Genelge ve sistemle ilgili bilgilere http://www.bireyselemeklilik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

OTOMATİK KATILIM KADEMELİ GEÇİŞ
Tarih                       Firma Çalışan Sayısı
01.01.2017             1.000 +
01.04.2017             250-999
01.07.2017              100-249
01.01.2018              50-99
01.06.2018             10-49
01.01.2019              5-9

 

Bu süreçle ilgili işverenin yükümlülükleri ;
-Bir bireysel Emeklilik şirketi ile anlaşmak,
-Kanunun belirlediği kriterlere uygun olarak çalışanların bireysel emeklilik sistemine dahil etmek,
-Dönemsel katkı paylarını hesaplamak , çalışanların maaşlarından ilgili payı düşmek , sigorta şirketine bildirmek ve bir gün sonrasında sigorta şirketinin banka hesabına yatırmak,
-Çalışanları ile ilgili cayma, ara verme, katkı payı değişikliği gibi talepleri takip etmektedir.

 

DİKKAT EDİLECEK KONULAR

 

*Katkı payı tutarının tamamı çalışanın maaşından kesilecek bir ek kesinti olacaktır.
*Katkı payı tutarı çalışanın ilgili dönemindeki SGK matrahının %3 ünden az olamaz
*Örnek olarak Ocak Ayı dönemi için 25’inde maaş yapıldı ve 30’unda çalışanların hesaplarına rakamlar aktarıldı ise 31 Ocak itibariyle kesilen katkı payları Bireysel Emeklilik şirketlerine aktarılmaktadır.
*Katkı payı tutarlarının virgülden sonraki kısmı dikkate alınmaz.

Bordro Plus 4.41.01.00 versiyonu ile beraber programda geliştirmeler yapılmıştır.

-Programda erişim ağacındaki Bordro modülü Kayıtlar menüsü altına ”Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları” seçeneği eklenmiştir
-Ek kesinti türündeki çalışma parametlerinin İşlem Türü seçeneklerine Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım” seçeneği eklenmiştir
-Ek kesinti türündeki çalışma parametlerinin İşlem türü seçeneklerine ”Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım” seçeneği eklenmiştir
-Puantaj öndeğerlerine p755(P_Otomatik Katılım Tutarı) parametresi eklenmiştir
-Kanun parametrelerindeki SGK ve matrah oranları sekmesine ”Otomatik Katılım Minimum Oranı”alanı eklenmiştir
-Tahakkuk Listesi standart alanlar listesine uygulama kapsamında yeni alanlar eklenmiştir

Programda Yapılması Gerekenler :

Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları seçeneğine tıklandığında hali hazırda sisteme kayıtlı olan personeller listelenir.Bu kapsamda veritabanına bu bilgilerin tutulacağı LH_XXX_A UTOINDPEND tablosu eklenmiştir.Yeni versiyona ilk geçişte bu tablo boş olduğundan listede herhangi bir personel listelenmeyecektir.
Bu Ekranda Listelenecek Bilgiler :
Adı Soyadı            Bu kolonda personellerin adı ve soyadı listelenmektedir
Sicil No                  Listelenen personellerin sicil kodu bilgisidir
Başlangıç tarihi  Durumun başlangıç tarihi
Bitiş tarihi            Durumun bitiş tarihi
Bitiş Nedeni         Sistemden çıkış durumunda ve de katkı payı tutar / oran değişikliği durumunda bitiş nedeni listeden seçilir.Seçenekleri İşten çıkış,Cayma,Ara verme,Katkı Payı tutarı değişikliğidir.
Tutar/Oran            Her ay bireysel emeklilik şirketlerine gönderilecek katkı payı tutarı oran veya tutar olarak belirlenebilir.Burada oran olarak girilen tutar , o dönemdeki SGK matrahına göre hesaplanacak olan oranı göstermektedir.Kanun parametresinde tanımlanmamış olan ”Otomatik Katıılım Minimum Oranı”değerinden daha küçük bir değer girilmemektedir.
Tipi                            Girilen değerlerin tutar ya da oran olduğunun seçildiği bölümdür.
Faiz Durumu          Personel kendi ücretinden kesilecek katkı paylarının birikimi için faizli mi faizsiz mi bir fon istediği çalıştığı kuruma belirtmelidir.Tercihi ise bu kolonda tanımlanır.Seçenekleri ”Faizli” ve ”Faizsiz”dir

 

Kanunda belirtildiği üzere 45 yaşından küçük ve Tc Kimlik No Konrolünden geçen uygun adayları toplu olarak ekleyebildikleri için sağ klik ”Toplu Katılımcı Ekle”seçeneği kullanılır.

Mevcut personellerin yaş ve TC Kimlik Numarası kontrollerinin sonuçları “Durumu” kolonunda belirtilir. Bu iki yerinin eksik veya hatalı olduğu personeller var ise bu ekran üzerinden sicil kartına ulaşılarak değişiklik yapılabilir. Durumu bilgisi “Uygun” olan personeller mouse ile tek tek ya da CTRL+A tuş kombinasyonu ile toplu olarak işaretlenerek, başlangıç tarihi, tutar/oran ve faiz durumu bilgileri ile beraber Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları ekranına eklenebilir.

Bu ekranda “Kaydet” butonuna basıldığında kaydedilmiş olan kişiler için başlangıç ve bitiş tarihi arasında yapılacak olan puantajlarından katkı payı kesintisi yapılacağı sisteme tanımlanmış olur.

Toplu olarak güncelleme yapılmak istendiğinde bu güncellemenin hangi personeller için yapılacağı, sağ klikten “Hepsini Seç” seçeneği ile veya personeller mouse ile tek tek işaretlenerek seçilebilir. Bu kişiler için “Toplu Güncelleme” işlemi ile Bitiş Tarihi ve Bitiş Nedeni belirtilerek toplu olarak cayma işlemi yapılabilir. Bitiş nedeni “katkı payı tutarı değişikliği” yapılarak tutar/oran alanı toplu şekilde güncellenebilir.

Bir kişinin birden fazla satırı olabilir.örneğin personel bir tarihten itibaren katkı payı tutarını değiştirmek isteyebilir.Bu tür değişiklikler tarih bazlı olarak tutulacaktır. Bu kişiler için son kaydından silme işlemi yapılabilir. Listeye yanlışlıkla eklenmiş ve tarihçe kaydı tutulmak istenmeyen kişiler yine üstte belirtildiği gibi seçilerek sağ klikten ‘Toplu Katılımcı Sil” seçeneği ile tarihçe kaydı olmayacak şekilde silinebilir.
Çalışma ve Kurum Çalışma Parametresi Tanımlamaları:
Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları ekranında puantaj yapılacak olan tarih aralıkları için katı lımcı kayıtları yapıldıktan sonra programda işlem türü “Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım” olan bir ek kesinti çalışma parametresi tanımlanmalıdır.
Daha sonra bu parametre kurum çalışma parametresi olarak kurumlara da tanımlanmalıdır.Burada dikkat edilmesi gereken husus eklenecek olan kurum çalışma parametresinde İşveren Hisse Oranı değeri “0” olarak seçilmelidir.Ayrıca S.G. Primine Tabi Oran,Damga Vergisine Tabi Oran ve Gelir Vergisine Tabi Oran değerleri “100” Olarak kalmalı ve müdahale edilmemelidir.
Eklenmiş olan kurum çalışma parametresi sicil kartlarının olduğu ek kesinti tanımlarına eklenmelidir.

Kanun Parametresi Tanımlamaları:
Kanun parametrelerindeki SGK Matrah ve Oranları sekmesine “Otomatik Katılım Minimum Oranı» alanı eklenmiştir.
Bu alan 4.4ı.oı.00 versiyona geçildikten sonra ön değer 3 olarak gelmektedir.
Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları ekranındaki katkı payı tutarı/oranı alanına girilen tutar bilgisi, bu alandaki oran bilgisinden daha küçük değer girilen personeller için kanun parametrelerindeki minimum oran üzerinden kesinti yapılacaktır.

Puantaj Ön değeri Tanımlamaları:
Puantaj ön değerlerine P755 (P_Otomatik Katılım Tutarı) parametresi eklenmiştir.Bu parametrenin ilgili otomatik bireysel emeklilik kesintisi tanımının yapıldığı ek kesinti satırında tutar alanına tanımlanması gerekmektedir.
Bu parametre personelin katkı payı oranı ile SGK matrahının çarpımını veya tutar seçilmiş ise tutarı puantaja getirir. Puantajda hesaplanan tutar SGK Matrahı * Otomatik Katılım Minimum Oranı (o,o3) değerinden daha küçük olamaz. Daha küçük bir değer hesaplanıyor ise bu çarpımın sonucu puantaja getirilir.

Örnek verecek olursak eğer personelin puantajında SGK matrah tutarı z000 TL ise en az ödeyeceği katkı payı tutarı 6o TL olmalıdır.Bireysel Emeklilik Otomatik Ödeme Kayıtları ekranında ilgili personel için tutar olarak 5o TL tanımlanmış olsa dahi hesaplanan katkı payı tutarı 6o TL olacaktır. Maaş dönemdeki puantajlar eklendikten sonra son olarak aşağıda örneği görülen puantaj öndeğeri uygulanmalıdır.
Puantaj Kartı Üret işlemi İle Katkı Payı Hesaplatılması:
Puantaj kartı üret işlemi ile birden çok öndeğer seçimi yapılabilir ve bu öndeğer tanımlamalarıseçim sırasına göre maaş hesaplamasında kullanılabilmektedir.Bu özellik kullanılarak tek bir puantaj kartı üret işlemi ile hem maaş hesaplanabilir hem de hesaplanan maaşa göre katkı payı hesaplatılabilir.

Puantaj kartı üret ekranında puantaj ön değeri seçimi yapılırken önce maaşın hesaplatılacagı  puantaj
ön değeri mouse ile seçilerek işaretlenmeli daha sonra da katılım payının hesaplatılacağı ön değer
seçilerek işaretlenmelidir.Bu seçim sırasına göre program arka planda önce maaş puantajını
programa ekler.Daha sonra hesaplanan SGK matrahına göre katkı payı hesaplaması yapılır.

Firmalar ara dönem ekleyerek personellerine ilgili maaş döneminde birden çok puantaj kartı
ekleyebilir.Böyle bir durumda o aydaki toplam SGK matrahı * Minimum Oran değeri hesaplanarak
ödenmiş toplam katkı payları çıkarılıp aradaki fark puantaja yansıtılacaktır.

 

Örnek:
Maaş=2000 TL brüt
Bireysel Emeklilik Katılım Payı Tutarı:9o TL (Bireysel Emeklilik Otom. Ödeme Kayıtları ekranında
tutar olarak 9o TL belirtilmiş.)
Personele 3o.01.2017 tarihinde yapılan puantajda maaş hesaplanıyor.Puantaj ön değeri ile bireysel
emeklilik katılım payı tutarı olarak 9o TL olarak hesaplanıyor.
Personele daha sonra 3.1.01.20.17 tarihinde yeni bir puantaj kartı ile ek ödeme veriliyor.(2000 TL)Bu
puantaj için hesaplatılan bireysel emeklilik katılım payı ise 3o TL olacaktır.Çünkü Bireysel Emeklilik
Otom. Ödeme Kayıtları ekranında go TL olarak belirtilen değer ilgili aydaki toplam SGK matrahı *
Minimum Katılım Oranı değerinden düşük olduğu için aradaki fark puantaja yansıtılmıştır.
Toplam SGK matrahl (400o TL) * Minimum Katılım Oranı (%3) =ı2o TL
İkinci puantaja yansıtılacak katılım payı tutarı : ı2o TL — go TL (İlk puantajdaki katılım payı
tutarı)=3o TL

Tahsilat Listesi :
Personellerden kesilen katkı payı tutarları ay sonunda bireysel emeklilik şirketine excel formatında
gönderilmesi gerekmektedir. 84ıgo876-3o5.99-E.36994 Sayılı Genelge EK-ıg’a göre firmalar için
gönderilmesi gereken bilgiler aşağıdaki gibidir.

Gönderilmesi gereken tahsilat listesi, program içerisindeki Tahakkuk Listesi raporu kullanılarak
excel formatında alınabilmektedir.Bunun için rapor tasarımında bulunan ve de 4.4ı.oı.00 versiyon
ile gelen yeni standart alanlar kullanılabilir.